Toyota Highlander I (U20)

.
 > 

:2003

: 168 500

565 000

.

  • 15

15 .

  • 30

-

.